Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hincovce

Zverejnené 13. decembra 2022.
Bez úpravy .