Návrh VZN č. 2/2022o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hincovce

Zverejnené
3. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. októbra 2022 − 19. októbra 2022
Kategória

Prílohy