Preskočiť na obsah

Školstvo

V obci Hincovce bola v roku 2006 v budove Obecného úradu zriadená Materská škola a Školská jedáleň. 

Informácie:

Riaditeľka MŠ:Bc. Zuzana Riššová
Názov školy:Materská škola Hincovce
Adresa školy:Hincovce č. 28, 053 63
Okres:Spišská Nová Ves
Zriaďovateľ:Obec Hincovce
Školský úrad:Spoločný školský úrad Smižany

 

Kontakty:

Riaditeľka MŠBc. Zuzana Riššová
e-mail:matersk28@gmail.com
Vedúca ŠJ
e-mail:obec.hincovce@gmail.com
Telefónne číslo MŠ a ŠJ+421944893934, ŠJ +0421534495220

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od  7,30 hod. do 16,00 hod. 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená.

Mesačné poplatky MŠ a ŠJ

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 7 Eur. 

Stravovanie detí v MŠ:

Desiata –  0,40 Eur, obed – 1,00 Eur, olovrant – 0,30 Eur, réžia – 0,20 Eur     Spolu: 1,90 Eur  

S účinnosťou od 01. 01. 2023.

Odhlásiť dieťa zo stravy môžu rodičia telefonicky do 8,00 hod.        

Hodnotiaca správa

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy : Mgr. Ľudmila Urbanová

Názov školy a úplná adresa školy : Materská škola, Hincovce 28, 053 63  

Telefón : 0908987114                    e-mail:matersk28@gmail.com                webová stránka MŠ :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

za školský rok 2017-2018

Štatistické údaje o materskej škole :

 • výchovná starostlivosť (uveďte celodenná alebo poldenná) :  celodenná
 • celkový počet tried v MŠ: 1                                        počet detí spolu: 16
 • počet dvojročných detí: 1                                            počet 3 – 4 ročných detí: 2
 • počet 4 – 5 ročných detí: 8                                         počet 5 – 6 ročných detí:  5
 • počet rómskych detí: 0
 • počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia :  0       z toho 5-6 ročných : 0
 • počet rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia : 0
 • počet špeciálnych tried : 0               počet integrovaných detí v bežných triedach :           0
 • počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ : 4
 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky : 1

Zamestnanci školy :

 • počet učiteľov vrátane riaditeľa školy – fyzický stav : 2
 • počet asistentov učiteľa v MŠ :  0                               spôsob ich financovania :  –
 • počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :  1
 • z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ :  0                na VŠ:  0 
 • počet nepedagogických zamestnancov v MŠ – fyzický stav :  2

Prehľad o dochádzke detí do MŠ :

 • počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ : 0

Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

 • počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 1
 • počet pedagógov, ktorí absolvovali kontinuálne vzdelávania : 0
 • účasť na podujatiach organizovaných školským úradom : 4 – Deň materských škôl, Malý recitátorik, Evička nám ochorela – Dorotka a jej priatelia, Olympijský deň detí.

Údaje o aktivitách školy :

 • údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená : Digiškola, Proxík, Veselé zúbky
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : kultúrno-spoločenské podujatia a vystúpenia, recitačné a hudobno-pohybové činnosti
 • oblasti, v ktorých sú nedostatky :
 • nadštandardné aktivity školy:

Šarkaniáda

Týždeň ovocia a zeleniny

Turistická vychádzka do lesa

Halloween alebo Nebojme sa strašidielok

Stavanie vianočného stromčeka

Navštívil nás Mikuláš

Kultúrne podujatie s názvom „Vôňa Vianoc“ s bábkovým divadlom LIENKA

Mobilné planetárium

Karneval

Veľkonočná kraslica

Deň Matiek

Predplavecká príprava

Výlet do ZOO

Opekačka

Rozlúčka s MŠ

Uveďte školský rok, v ktorom bola naposledy vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou a druh inšpekcie (informatívna, komplexná, tematická, následná) :

nebola vykonaná inšpekčná činnosť

Poznámka :

Vaša správa bude podkladom pre vytvorenie správy Spoločného školského úradu Smižany o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2017-2018.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Riaditeľka MŠ Hincovce oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do materskej školy    na predprimárne vzdelávanie sa bude konať v termíne od 1.5.2023 do 31.5.2023.

Písomné žiadosti podpísané oboma rodičmi je možné doručiť

 • osobne v materskej škole
 • pomocou pošty na adresu Materská škola, Hincovce 28, 053 63
 • e-mailom na adresu matersk28@gmail.com
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Materská škola Hincovce

Forma a priebeh zápisu                                     

 • zápisu sa zúčastňuje zákonný zástupca s dieťaťom
 • zákonný zástupca predloží vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasť je  údaj o povinnom očkovaní
 • ak je výkon rodičovských práv a povinnosti k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti

Podmienky prijatia

 • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t. j. všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.2023 s trvalým pobytom v obci
 • deti, ktoré dovŕšili 6 rokov a pokračujú v  plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • deti od troch do šesť okov
 • výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky

Žiadosť do materskej školy si môžete priamo vyzdvihnúť v materskej škole, obecnom úrade, alebo stiahnuť na webovej stránke https://obechincovce.sk/obec/skolstvo/

Zákonný zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca     a rozhodnutie sa doručí iba jednému  zákonnému zástupcovi, je potrebné so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ doložiť aj písomné vyhlásenie, ktoré bude dostupné so žiadosťou.

Mobil: 0944 893 934                                                             riaditeľka MŠ: Bc. Zuzana Riššová