Preskočiť na obsah

História obce

O pôvode obce Hincovce nie sú známe žiadne údaje. Obecná kronika je vedená až od 1.júla 1933 .

1241

K Hincovciam patria aj Trsťany, o ktorých je písomná zmienka od roku 1241,v kronike v susednej obci Bystrany.
Hincovce ležia v dolinke ohraničenej vencom hôr. Z južnej strany je otvorená, od severu chránená proti prudkému vetru

1258

V roku 1258 Bela IV dal zem Nadastde Zyges slovanským hosťom za ročný poplatok. Osada Trsťany bola obývaná už pred vpádom Tatárov. Gróf  Holender založil v Trsťanoch veľkostatok s liehovarom . Nemal ho však dlho v správe, pretože ho prehral v kartách. Vyhral ho Vydor Čaky z Hrhova, ktorý dal v roku 1675 postaviť nové budovy v Trsťanoch. Veľkostatok dal do prenájmu židovi Kaprovi. Majetok viackrát menil majiteľov.

1865

V roku 1865, resp. 1866 sa našlo na Dreveníku pri odstreľovaní travertínu 60 strieborných mincí cisára Hadriána. Jeden denár cisára Hadriána sa našiel v Hincovciach, získal ho niekdajší spišský historik Ján Vencko.

1927

Pozemková reforma v roku 1927 umožnila majetok predať. Časť majetku z budovami kúpili štyria gazdovia zo Ždiaru od grófa Čákyho.

1967

Jednota spotrebné družstvo v Spišskej Novej Vsi postavilo budovu potravín  v roku 1967. Dnes je budova predajne v súkromnom vlastníctve.

1975

Do obce Hincovce viedla cesta z Bystrian cez chotár, čo bola okľuka na hlavnú cestu. Preto roku 1975 bola vybudovaná nová cesta, ktorá viedla priamo k hlavnej ceste „Pod háj“. To umožnilo kratší a ľahší prístup do okolitých obcí.

1987 až 1989

V roku 1987 až 1989 prebiehala výstavba kultúrneho domu, v ktorom je v súčasnosti umiestnená kancelária obecného úradu. Po ukončení výstavby kultúrneho domu sa začalo s prestavbou domu smútku na kostol, ktorý bol postavený pri cintoríne v roku 1982 a slúžil aj na cirkevné obrady. 

1992

Kostol bol 25. 5. 1992 vysvätený a je zasvätený sv. Martinovi. Podobne pokračovali aj v Trsťanoch, kde prestavali kaplnku na kostol zasvätený Panne Márii Sedembolestnej. Vysvätený bol 15. 7. 1992. 

1995

Obec potrebovala predajňu potravín, preto Jednota SD Spišská Nová Ves postavila v akcii „Z“ budovu v roku 1967. Od roku 1995 bola predajňa v prenájme obecného úradu ako  „Potraviny MIX„ . V súčasnosti je táto predajňa s súkromnom vlastníctve.

Trsťany dnes majer pri Hincovciach a Katúni. V roku 1258 Bela IV. zeman Nádosth de Zypes dal Slovenským hosťom za ročný poplatok, teda osada pred vpádom Tatárov bola obývaná. Kráľ vtedy zvyšné 4 poplužia, ktoré predtým údajne istý Konrád užíval, daroval bratom Goblinovi a Hermanovi za ročný cinz 1 ferta zlata. Zem vyznačili: prepošt Matej a župan Detrik. Hranice od východu: villa Hendrici (Veľbachy  dnešné Bystrany), lúka, muhula (močiar), kry, veľká cesta k osade Oloszi, hora, villa Nádosth a villa Daman (dnešné Domaňovce), Hrhov, Kolchvan. Teda bolo to rozsiahle územie. Na ňom vznikla osada Gobolfalva  (teda dnešné Bugľovce). V roku 1280 kráľovná Alžbeta túto donáciu potvrdila.

Comes Henc, brat prepošta Jakuba, odkúpil od synov Arnoldových západnú časť tohto územia, na ktorej založil osadu  Hencovce  dnešné Hincovce. V 15. stor. sa spomína tu aj majer Malá Poľanka, v majetku rodiny Polyánkay. Roku 1280 Rikolf a Polan (Berzeviczy) vymenili osady Nádosth a Mycha s Filipom, Arnoldom, Jordánom a Hermanom Gorgey za Torysu, a doplatili 14 strieborných mariek.

Časť majetku v Trsťanoch prešla na Levoču a menovala sa majer Žobranc. Levoča r. 1550 dala tento majer do prenájmu za ročných 5 uhorských zlatých Jánovi Turzovi. Turzo v roku 1555 odoprel dežmu z Trstian a z majera Žobranc. Kapitula zadala pravotu. Roku 1675 gróf Csáky dal postaviť v Trsťanoch nové budovy. Vtedy bolo v majeri: 8 koni, 8 volov, 81 iného rožného dobytka, 75 ošípaných. Za husi a sliepky platil majerník 22 zlatých.

V roku 1678 vypestovali 12 gboly chmeľu pre hotkovský pivovar. Roku 1729 gróf  Imrich Csáky vyplatil Levoči reštanciu za 22 rokov po 5 zlatých. Roku 1776 dvaja občania vyznali hotkovskému úradníkovi, že olcnavský Matej Čamer našiel pod skalou pri Hornáde peniaze v medenom hrnci.

V roku 1788 mená honov: na Šobrancu, nad Žliabami, nad Obrázkom, nad Rybníkom, Spálený harb, Vyrobisko, na Janošovej doline, Nižej majera, pri Četerni, Karčma, od Katúň, panská záhrada.

V Bijacovskom archíve (fasciculus 33 pod záhlavím Trsťan, Nádasd, Žobranc) z roku 1750 je zmluva od mlyna v Olcnave a spomienka o novo nájdenej zlatej bani. Majer bol v majetku harhovského Csákyho. Teraz majú majetok okolní občania. Severozápadne od Trsťan je Katúň.

Roku 1464 Benodikt Poľankay, aj iní šľachtici a šľachtičky, menovite: pani Dorothea manželky a dcéry Margita, Uršula, Dafne, boli uvedení do Hincoviec, do obce Rudna a Poľanka. Dátum in Castro Scepus rukami Gašpara de Palocz, sudcu krajskej kúrie.

Charakter stredovekého osídlenia vo väčšine z uvedených lokalít nie je doteraz bližšie preskúmaný. Už samotný fakt, že sa medzi nimi nachádzajú aj Trsťany. V nich bývali aj „slovenský hostia“ (FEJÉR, G.,).