Preskočiť na obsah

Starostka obce

Anna Filipová

Starostka

obec.hincovce@gmail.com 0908 987 114

Predstaviteľom obce  a najvyšším výkonným  orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.   Funkcia starostu  je verejná  funkcia. Funkčné  obdobie starostu sa  skončí zložením sľubu  novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

 Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.