Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Miroslav Plačko

Zástupca starostu, Poslanec

Ing. Radovan Čaja

Poslanec

Marin Pavol

Poslanec

Alžbeta Podracká

Poslanec

Šimon Proks

Poslanec

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Zástupca starostu môže byť len poslanec. 

Zverejnenie platu zástupcu starostu obce podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Starostka obce, Anna Filipová, s účinnosťou od 01. 12. 2019, určila Martinovi Pavolovi za výkon funkcie zástupcu starostky odmenu vo výške 300,- Eur. 

Starostka obce, Anna Filipová, súčinnosťou 28. 12. 2023 určila Miroslavovi Plačkovi za výkon funkcie zástupcu starostky odmenu vo výške 300,- Eur.

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 02. 2019 „poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa večnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom , najviac vo výške 70% mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny“. 

Takto určenú odmenu obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.