Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Martin Pavol

Zástupca starostu, Poslanec

Tomáš Baluch

Poslanec

Dušan Filip

Poslanec

Rastislav Vaverčák

Poslanec

Ing. Jozef Uhrín

Poslanec

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Zástupca starostu môže byť len poslanec. 

Zverejnenie platu zástupcu starostu obce podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Starostka obce, Anna Filipová, s účinnosťou od 01. 12. 2019, určila Martinovi Pavolovi za výkon funkcie zástupcu starostky odmenu vo výške 300,- Eur. 

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 02. 2019 „poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa večnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom , najviac vo výške 70% mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny“. 

Takto určenú odmenu obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.

Zverejnené 30. marca 2022.
Upravené 31. mája 2022.