Preskočiť na obsah

Informácie

Spôsob získavania informácií:   –   Obecný úrad Hincovce č. 28

                                                         –   V úradných hodinách Obecného úradu v Hincovciach 

                                                         –   spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou

Spôsob podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní:

                Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

                1.)  poštou na adresu – Obec Hincovce, Hincovce č. 28, 053 63  Hincovce

                2.)  osobne v podateľmi obecného úradu Hincovce v úradných hodinách.

                Obec Hincovce postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

                neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou

                úpravou. 

Spôsob podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

                Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote

                stanovenej v rozhodnutí:

                1.)  poštou na adresu – Obec Hincovce, Hincovce č. 28, 053 63  Hincovce 

                2.)   v podateľni obecného úradu Hincovce

Ochrana osobných údajov 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z a článkom č. 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, nám 

poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese:  zo@eurotrading.sk

Viac intormácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo

Zásady ochrany osobných údajov

PHSR obce Hincovce na roky 2021-2025

https://www.obce-epro.sk/files/documents/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-hincovce-2.pdf